ALT FOR VIKING!

VikingHordene er den offisielle supporterklubben til Viking FK.
VikingHordene arbeider tett med Viking FK for at både medlemmer og andre skal få en positiv opplevelse på Viking Stadion. Hordene er den største grupperingen på Felt O.

Her er årets pakke på Felt O:

På Felt O støtter vi våre mørkeblå gjennom hele kampen med sang, hopping og flagg!

Viking+ på Felt O inkluderer medlemskap.

Felt O Kr. 119.-/mnd

Felt O junior: 79.-/mnd

Viking+ kjøpes her: https://viking.ticketco.events/no/nb/e/viking

Kun medlemskap: 300,- (kjøpes i vår nettbutikk)

Medlemsskap i Vikinghordene gir blant annet:

Rabatt på utvalgte borteturer.
Stemmerett på årsmøtet i henhold til vedtekter.
Forkjøpsrett på turer, arrangement og cupfinalebilletter (sesongkort + medlemskap)

Alt for Viking!

Vedtekter

VEDTEKTER VIKINGHORDENE

 

 • 1 FORMÅL

 

VikingHordene sitt overordnede mål er å støtte Viking F.K. visuelt og verbalt under

kamper. VikingHordene skal arbeide aktivt for medlemmenes interesser og skal være en

åpen inkluderende supporterklubb. VikingHordene skal være en del av Felt-O samarbeidet, ett samarbeid med andre grupperinger og uavhengige som støtter Viking. Som den største, og offisielle supporterklubben skal VikingHordene ta ett særskilt ansvar for dette samarbeidet.

 

 

 • 2 MEDLEMSKAP

 

 Medlemskap i VikingHordene kan inngås av alle enkeltpersoner som aksepterer

VikingHordenes vedtekter, og betaler kontingent. Inngått medlemskap gjelder for

inneværende kalenderår. Kjøp av medlemskap etter sesongslutt er gjeldene ut neste kalenderår.
Alle som kjøper sesongkort på Felt O inngår medlemskap i VikingHordene.
VikingHordene forbeholder seg retten til å nekte enkeltpersoner medlemskap se for øvrig

 • 10. Oppsigelse av medlemskap må gjøres skriftlig.

 

 

 • 3 KONTINGENT

 

Kontingenten fastsettes av styret. Endringer i kontingenten utover 50 kr må godkjennes

av årsmøtet. Kontingenten refunderes ikke ved utmeldelse eller ekskludering.

 

 • 4 ÅRSMØTEINNKALLING

 

Innkallingen til årsmøtet sendes av styret og skal være tilgjengelig for medlemmene

senest 2 uker før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato,

klokkeslett og forslag til eventuelle vedtektsendringer som styret ønsker å fremme, frist

for innsending av forslag samt valgkomiteens innstiling.

 

 • 5 REGNSKAP

 

VikingHordene forholder seg til regnskapsloven, og følger de krav som gjelder for

sammenlignbare regnskapspliktige enheter.

 

 • 6 ÅRSMØTET

 

Årsmøtet er VikingHordenes øverste myndighet. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen

utgangen av mars og er kun åpent for personer som har gyldig medlemskap for

regnskapsåret. Alle medlemmer har stemmerett ved årsmøtet og har 1 stemme per sak.

Det er ikke mulig å stemme med fullmakt.

 

Dagsorden:

 

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
 2. Godkjenne innkalling
 3. Godkjenne saksliste
 4. Velge møteleder og sekretær for møtet
 5. Behandle styrets beretning for perioden 1/1-31/12
 6. Behandle regnskap
 7. Behandle budsjett
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Vedtektsendringer
 10. Valg av styre, valgkomite, kontrollkomite, regnskapsfører og revisor.

 

Om 1 medlem krever det skal det gjennomføres skriftlig valg. Dette kan kreves til alle

punkt på dagsorden.

 

 • 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller om det kommer

krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med

minst 3 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker

kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. Alle

som har gyldig medlemskap ved møtedato har stemmerett ved ekstraordinært årsmøte.

 

 • 8 KONTROLLKOMITE

 

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet, og skal til enhver tid bestå av minst 2 medlemmer.

Kontrollkomiteen skal sørge for at VikingHordene drives på en forsvarlig og god måte og i

henhold til de vedtekter og retningslinjer som er vedtatt av årsmøtet. Styret skal jevnlig

informere kontrollkomiteen om sitt arbeid ved å fortløpende sende alle beretninger og

referater samt øvrig dokumentasjon kontrollkomiteen finner nødvendig for å kunne

utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Informasjonen som mottas er underlagt

taushetsplikt ovenfor utenforstående.

 

Vekselsvis en person på valg hvert år. Kontrollkomiteens medlemmer er på valg 2 år av gangen.

 

 • 9 STYRETS ARBEID

 

Styret er VikingHordenes øverste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig for

økonomi og daglig drift av VikingHordene. Alle beslutninger i styret er endelig, frem til

eventuell anke er behandlet av årsmøtet. Styret avholder jevnlige møter og innkalling

skjer ved styrets leder. Styremøter kan også avholdes om leder eller minst 3 av

styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer i tillegg

til leder er til stede.

 

 • 10 EKSKLUDERING

 

Styret kan ekskludere enkeltmedlemmer for kortere eller lengre periode. Dette kan kun

skje om medlemmets oppførsel på en eller annen etterrettelig måte kan sies å ha vært

skadelig for VikingHordene, Felt O  eller Viking F.K. sin virksomhet eller omdømme.

Styret kan kun treffe vedtak om ekskludering dersom 3/4 av styret er tilstede og

vedtaket krever 2/3 flertall i styret. Ekskludering skal diskuteres med andre grupperinger på Felt O før vedtak fattes. Ekskluderingen kan ankes inn for årsmøtet.

Årsmøtets avgjørelse er endelig. Hvis ekskludering blir tatt opp til anke, og anken ikke

fører frem, vil ekskludering vare i 5 år fra og med datoen ankesaken kom opp for

årsmøtet.

 

 • 11 RASISME, NAZISME OG VOLD

 

VikingHordene tar avstand fra enhver form for fordommer og diskriminering på grunn av

hudfarge, nasjonalitet, tro, kjønn, legning eller funksjonshemming, og vil aktivt

bekjempe rasisme og nazisme. Rasistisk og nazistisk aktivitet, samt medlemskap i

rasistiske og nazistiske organisasjoner, er ikke forenlig med medlemskap i

VikingHordene.

 

VikingHordene vil aktivt motarbeide voldsbruk på idrettsarrangementer. Voldsbruk er

ikke forenlig med medlemskap i VikingHordene

 

 • 12 VEDTEKTSENDRINGER

 

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter etter å ha vært oppført på

innkallingen. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte

stemmeberettigede.

 

 • 13 VALG AV STYRET

Styret velges av årsmøtet, og skal bestå av minst 4 medlemmer og 1 vara.  Valgkomiteen fremmer

forslag til nytt styre, og valgkomiteens innstilling skal sendes ut sammen med

innkallingen. Andre forslag til endringer i styret, må gjøres tilgjengelige for medlemmene

senest 1 uke før årsmøtet. Alle som har betalt medlemskap i VikingHordene i

regnskapsåret kan velges som styremedlemmer. Styret kan fungere som valgkomite, så sant årsmøte godkjenner for neste driftsår.
Leder velges av årsmøtet, resten av styret konstitueres av styret selv. For å sikre kontinuitet er halve styret på valg hvert år.

 • 14 STYRETS SAMMENSETNING

Styret skal til enhver tid ha følgende funksjoner:

-Leder

-Tur-og arrangementsansvarlig

-Sekretær og informasjonsansvarlig

-Medlemsansvarlig

-Tribunelivsansvarlig

 

En person i styret kan ha flere funksjoner.  Styret har fullmakt til rekruttere til andre funksjoner finner nødvendig.

§ 15 OPPLØSNING

 

For å oppløse VikingHordene kreves det 2/3 flertall på et årsmøte. Årsmøtet bestemmer

hva som skjer med udisponerte midler.

 

 • 16 STYREHONORAR

Ved overskudd i regnskapet tilfaller det et styrehonorar på maksimalt 4000 per

styremedlem.